foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Бiблiя (грецьк. `книги`) - Святе письмо в християнствi. Складається зi Старого (Вєтхого) та Нового завiтiв.

Бiле братство (Велике Бiле Братство) - секта, створена в Києвi в 1990 р. Ю.Кривоноговим. Б.б. використовувало iнд. та христ. термiнологiю, передрiкало кiнець свiту в 1993 р.

Бiс - єгип. бог танцю та вкселощiв; у християнствi - злий дух, що мучить людей та тварин.

Баал Шем Тов (скорочено - БЕШТ)- iм`я, яке означає `той, що Володiє Iменем Божим`, що його дали послiдовники цадиковi Iзраелю бен Єлiезеру (1700-60), засновниковi хасидського руху.

Баптизм (вiд грецьк. `занурювати в воду`) - течiя в протестантизмi з поч. ХVII ст.

Бахаї , бехаї - релiгiйна течiя, початково пов`язана з iсламом, заснована в сер. ХIХ ст. в Iранi Мiрзою Хосейном Алi Нурi (1817-92), який взяв iм`я Бахаулла (`божiй блиск`). Вiн є автором `Кiтаб-е акдес` (`Священної книги`), написаного у 1872 р. канонiчного тексту Б.

Бахаулла - див. Бахаї.

Берегинi - (слов.) жiночi добрi духи, якi захищають людину вiд чорних сил.

БЕШТ - див. Баал Шем Тов.

Блаватська Олена (1831-91), засновниця Мiжнародного Теософського товариства, автор `Таємної доктрини`.

Благовiщення - (христ.) свято (в православ`ї Дванадесяте) на честь сповiщання архангелом Гавриїлом Богородицi таємницi непогрiшного зачаття та втiлення вiд неї Бога-Сина.

Благодать - (христ.) дар Бога людинi, що проявляє себе, перш за все, в можливостi спасiння. Див. Синергiя.

Благочестя - втiлення в життi людини вимог вiри, дотримання заповiдей певного вiровчення.

Блаженство - (христ.) найвище щастя, яке людина здатна досягти у раю.

Бог - надприродна духовна iстота, творець свiту, абсолют (в теїзмi). В полiтеїзмi - боги - духовнi iстоти, що панують над певними силами та частинами космосу.

Бог-Отець - див. Трiйця.

Бог-Святий Дух - див. Трiйця.

Бог-Син - див. Трiйця.

Богородиця - (прав., кат.) почесне iменування Пресвятої Дiви Марiї.

Богослов`я (теологiя) - систематичне викладення i тлумачення релiгiйного вчення, а також повна сукупнiсть дисциплiн, які визначають своїм предметом Бога, або релiгiю.

Богослужiння - складовий елемент релiгiйного культу, сукупнiсть священних дiянь, звернених до Бога або божеств i регламентованих канонами певної релiгiї або конфесiї.

Богохульство - виказування неповаги до Бога, догматiв та обрядiв певної релiгiї.

Бодхiдхарма (пом. 528) - засновник чань-буддизму.

Бодхисаттва - (буд.) той, що пiдiйшовши до нiрвани - не занурився в неї, а з любовi до всiх живих створiнь вирiшив лишитися в сансарi задля допомоги їм на шляху спасiння. Найбiльш шанованим в ламаїзмi є Б. Авалокiтешвара.

Божество - в полiтеїзмi духовна iстота, бог.

Братства - рiзнi види христ. або iсл. релiгiйних об`єднань.

Брахма - (iнд.) творець свiту, один із богiв Тримуртi.

Брахман - (iнд.) абсолют, об`єктивне начало Всесвiту. Див. Атман.

Брахманiзм - релiгiя, яка виникла на поч. 1 тис. до н.е. в Iндiї, продовження релiгiї Вед.

Брестська унiя (1596 р.) - унiя православної церкви в Українi та в Бiлорусi з католицькою на умовах прийняття кат. догматики i пiдпорядкування Ватикану при збереженнi прав. обрядовостi. Див. Греко-католицька церква.

Бубер Мартiн (1878-1965) - єврейський фiлософ, засновник концепцiї дiалогу. Працi: `Я та Ти` (1923), `Хасидськi оповiдi` (1947).

Будда - (буд.) особа, що досягла просвiтлення. Як власне iм`я належить засновникові буддизму Сiдхартхі Гаутамі (VII-VI ст. до н.е.).

Буддизм - свiтова релiгiя, яка виникла на пiвночi Iндiї в VI ст. до н.е., в її основу покладено вчення про Дхарму, вiдкриту Буддою Шак`ямунi.

Булла (лат. `кулька, печатка`) - назва документiв, які мають печатку Папи Римського.

Бхагавад-гiта (санскр. `Божественна пiснь`) - давньоiнд. поема, частина Махабхарати, шанується як п`ята Веда.

Бхактi (санскр.) - вiддане служiння, один зі шляхiв спасiння в iндуїзмi.

Бьоме Якоб (1575-1624) - нiм. мiстик.Твори: `Аврора, або Ранкова зоря у сходженнi` (1612), `Теософськi питання` (1624) та iн.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2